Kompaniýanyň tanyşdyryşy

logo
Müşderi 3

2012-nji ýylda Hytaýyň Ningbo şäherinde ýerleşýän iki zawodymyz we satuw merkezimiz bar.

Biri esasan tirkeg çyrasy, RV çyrasy, awtoulag çyrasy, Deňiz çyralary, duýduryş çyrasy, LED tirkeg çyrasy, reflektor we ş.m. öndürýär. Yşyklandyryş önümleri DOT & SAE & E-mark tarapyndan tassyklanýar.Mundan başga-da, her bir ýagtylygyň hilini saklaýan önümçilik liniýasynda tehniki taýdan doly synag enjamy we synag işleri bar. Başga bir zawod, demirgazykdaky tirkeg we çekmek bazary üçin dürli tirkeg kabul edijiniň gulpy, birikdiriji gulp, gysgyç gulpy, gysgyç, top topy we ş.m. öndürýär. bazar we beýleki ýurtlar.

Indi müşderilerimiz Demirgazyk Amerikadan we Europeanewropadan diýen ýaly gelýär.Hytaýda abraýly işimiz, ökde önümlerimiz, bäsdeşlik bahasy we hyzmatymyz bilen Hytaýda iň gowy çyralar we gulplar bilen üpjün ediji bolmak üçin ýolda barýarys.

“Goldy Industrial” sizi müşderilerimiz we uzak wagtlap işleýän hyzmatdaşlarymyz bolmaga tüýs ýürekden çagyrýar!

SEMA
Müşderi 4
Müşderi

Gulp zawody

ÇYKAN Zawod
GURBAN Zawody 3
GURBAN Zawody 4